SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - lớp 12