SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Trọng tâm kiến thức luyện kỹ năng Hóa Học 12