SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Trọn bộ kiến thức Toán lớp 11 trọng tâm (hình học + đại số)