SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Tổng hợp lý thuyết + bài tập chuyên đề XÁC SUẤT LỚP 11