SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Phương pháp giải toán hình lớp 9 theo chuyên đề