SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Phân tích Thương Vợ, câu cá mùa thu, văn tế nghĩa sĩ cần giuộc