SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Ngữ pháp + Bài tập tiếng anh lớp 7 (có đáp án)