SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Lý thuyết và phương pháp giải Toán 10 chuyên đề: Phương trình hệ phương trình (có đáp án)