SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

HỌC TỐT VĂN HỌC 11 (HỌC KÌ I)