SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Giúp trí nhớ kiến thức cơ bản Hóa Học 10. 11. 12