SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 11 HỌC Kì I