SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG ÔN HÓA HỮU CƠ LỚP 11