SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

80 đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 8 (Có đáp án)