SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

350 Bài tập Hóa Học chọn lọc và nâng cao lớp 8