SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

19 Tác phẩm ôn thi vào lớp 10 môn Văn